През настоящата 2016 / 2017  учебна година училището участва по проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, р

азвиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) .

 


 

 

По проекта са създадени четири групи.

 

1.Български език-5-8 клас----група по обучителни затруднения с ръководител Весела Пенчева

 

2.Математика-5-8 клас--група по обучителни затруднения с ръководител Радостина Василева

 

3.Математика-лесна и забавна-2-4 клас--група по обучителни затруднения с ръководител Илми Юмеров

 

4.Квилинг-1-4 клас--група по занимания по интереси с ръководител Хабибе Салимова